Financiën

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. 

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2021-2022 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 65,– per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de cultuurkaart, buitenles activiteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders in de medezeggenschapsorganen. Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage, waar dat mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen website een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. 

Bekijk hier de specificatie van algemene ouderbijdrage.
De regeling 'vrijwillige ouderbijdrage' is hier te bekijken. 

Opbouw schoolfactuur
Op de factuur die u van de school krijgt, zijn naast de vrijwillige ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. Deze zogeheten categorie 2 kosten zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Het betreft hier de kosten van persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, denk aan sportkleding, praktijkkleding, rekenmachine enzovoort. Indien ouders /verzorgers deze materialen zelf rechtstreeks bij een bedrijf bestellen, dan staan ze uiteraard niet op de factuur die u van het Tabor College ontvangt.
Bekijk het overzicht van de schoolkosten 2021-2022 van alle afdelingen en jaarlagen.

Toelichting ouderbijdrage tweetalig onderwijs
De school vraagt naast de normale ouderbijdrage een extra bijdrage voor tweetalig havo en tweetalig vwo. Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de culturele activiteiten, excursies, examens en het internationale uitwisselingsprogramma.  Dat bedrag verschilt per jaarlaag en is afhankelijk van de activiteiten in het betreffende jaar. In de bovenbouw zijn de kosten hoger dan in de onderbouw. Het kan verstandig zijn om voor de bovenbouw te sparen. Bekijk hier het overzicht en de toelichting.

Indien leerlingen of de school besluit dat er met TTO gestopt word, vindt er geen restitutie plaats. Het reisprogramma wordt gegarandeerd binnen redelijke grenzen. Indien er twee achtereenvolgende jaren een tekort ontstaat, wordt er of een ander programma aangeboden, of wordt de ouderbijdrage verhoogd, natuurlijk na overleg met de ouderlaag. Jaarlijks wordt een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de ouderlaag TTO besproken.

Toelichting ouderbijdrage gymnasium
Ook voor deelname aan het gymnasium wordt een aanvullende ouderbijdrage gevraagd. Hiermee worden o.a. tijdens het schooljaar allerlei interessante, specifiek op het gymnasium gerichte activiteiten georganiseerd. 

Reductieregeling algemene ouderbijdrage
Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage geldt een reductieregeling. Deze reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van het totaalbedrag. 

Boekenfonds / Leermiddelen
Van Dijk Educatie levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het einde van de zomervakantie worden deze leermiddelen, die door de ouders/verzorgers zijn besteld, afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders/verzorgers en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders/verzorgers zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Van Dijk (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden.

Apps t.b.v. iPad-gebruik
Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.

Betaling
Na de zomervakantie ontvangt u een factuur met vermelding van diverse schoolkosten (ouderbijdrage en andere algemene activiteiten) die op uw kind dit jaar van toepassing zijn. Voor reizen en excursies ontvangt u circa drie maanden voordat de activiteit plaatsvindt een aparte factuur.

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling
Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in twee gelijke termijnen. De betalingstermijnen worden kenbaar gemaakt bij de facturering. Het kan voorkomen dat u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. We vertellen u hier graag meer over

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.