Financiën

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Hoe dit precies gebeurt staat in onderstaande tekst. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten, zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn.

Schoolkosten 

Bekijk hier het overzicht van de schoolkosten 2019-2020 van alle afdelingen en jaarlagen.

Algemene ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2019-2020 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 65,– per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, lockers, de bibliotheek, buitenles activiteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Bekijk hier de specificatie van algemene ouderbijdrage. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoordelijkheid af aan de ouders in de locatieraad. Betaling van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage voor elke leerling wordt betaald. 
De regeling 'vrijwillige ouderbijdrage en specifieke ouderbijdrage' is hier te bekijken. 

Tweetalig onderwijs ouderbijdrage 

De school vraagt naast de normale ouderbijdrage een extra bijdrage voor tweetalig havo en vwo. Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de culturele activiteiten, excursies, examens en het internationale uitwisselingsprogramma. Met de ouderlaag TTO is afgesproken dat de extra ouderbijdrage TTO wordt geheven volgens het solidariteitsprincipe. Dat houdt in dit geval in dat er ​een​ aanvullend bedrag per jaar in rekening wordt gebracht. Dat bedrag verschilt per jaarlaag en is afhankelijk van de activiteiten in het betreffende jaar. In de bovenbouw zijn de kosten hoger dan in de onderbouw. Het kan verstandig zijn om voor de bovenbouw te sparen.

Als uw kind een tweetalige opleiding bij ons volgt zijn daar extra kosten aan verbonden. Sinds schooljaar 2018 worden deze op een andere manier verrekend dan de jaren daarvoor. Voor die tijd betaalden ouders elk jaar hetzelfde extra bedrag. Vanaf 2018 is dit per jaar een bedrag dat past bij de uitgaven van die jaarlaag. Dit betekent wel dat u in de hogere jaren een hogere bijdrage moet betalen. Met dit overzicht weet u waar u de komende jaren op kunt rekenen. Bekijk hier het overzicht.
Dit is een aanvulling op het totaal overzicht van de ouderbijdrage zoals wij deze voor het schooljaar 2019-2020 hanteren. 

Binnen deze afspraak hoort ook dat indien leerlingen of de school besluit dat er met TTO gestopt word, er geen restitutie plaatsvindt. Het reisprogramma wordt gegarandeerd binnen redelijke grenzen. Indien er twee achtereenvolgende jaren een tekort ontstaat, wordt er of een ander programma aangeboden, of wordt de ouderbijdrage verhoogd, natuurlijk in overleg met de ouderlaag. Jaarlijks wordt een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de ouderlaag TTO besproken.

Gymnasium ouderbijdrage

De keuze voor het gymnasium in de bovenbouw, houdt een aantal privileges in. Zo worden er tijdens de Werenfridusweken allerlei interessante activiteiten georganiseerd. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd en de leerlingen bezoeken o.a. het Archeon, het Allard Pierson Museum in Amsterdam, het Valkhof museum in Nijmegen en het Rijksmuseum voor de Oudheid in Leiden. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om in de 4e klas naar Trier en in de 6e klas naar Rome af te reizen. Deze activiteiten brengen ook kosten met zich mee. Ieder jaar vragen wij een bijdrage van € 50,00 voor alle excursies en activiteiten die wij voor de gymnasiumleerlingen organiseren. De reis naar Trier in het vierde schooljaar kost dit schooljaar € 225,00. In de 6e klas mag uw zoon/dochter tevens deelnemen aan de reis naar Rome. Dit schooljaar zijn de kosten voor deze reis geraamd op € 750,00. Dit bedrag is dan ook een indicatie van extra ouderbijdrage die in twee delen aan u wordt gefactureerd aan het begin van het 5e en 6e schooljaar. Voor de precieze bedragen verwijzen we graag naar het overzicht van de schoolkosten

Boekenfonds / Leermiddelen

Van Dijk Educatie levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het eind van de zomervakantie worden deze leermiddelen bij de leerling thuis afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Van Dijk (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden.

Apps t.b.v. iPad-gebruik

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt. 

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt zijn naast de vrijwillige algemene  ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. Het betreft hier kosten voor activiteiten en excursies van bepaalde vakken, maar ook de kosten die het volgen van een speciaal programma met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn: het tweetalig onderwijs  en gymnasium.
Daarnaast zijn er facturen voor de werkweken/meerdaagse excursies.

Betaling

Rond de zomervakantie ontvangt u een factuur met vermelding van alle schoolkosten (ouderbijdrage en andere kosten) die op uw kind dit jaar van toepassing zijn.

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling


Betalingsregeling

Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in twee gelijke termijnen. De betalingstermijnen worden kenbaar gemaakt bij de facturering.

Kindgebonden budget

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar en kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Tegemoetkoming in de studiekosten

De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het aantal kinderen dat ten laste komt van de ouders. De tegemoetkoming is bestemd voor het dekken van de kosten van boeken en leermiddelen, reiskosten en lesgeld. Deze regeling Tegemoetkoming Studiekosten is bestemd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Echter, ook leerlingen van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen, vallen onder deze regeling en dus niet onder de Wet Studiefinanciering. Voor deze laatste groep geldt de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 18+. In sommige gevallen geven provincie of gemeente een aanvulling op de tegemoetkoming van het ministerie.

Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl

Stichting Leergeld West-Friesland

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de stichting Leergeld West-Friesland. Deze Stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door hen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn, zoals meedoen aan buitenschoolse activiteiten, muzieklessen of lid worden van een sport- of scoutingvereniging, maar ook het verstrekken van een fiets hoort tot de mogelijkheden van de Stichting. Alle bijdragen worden in natura verstrekt of worden rechtstreeks betaald door de Stichting Leergeld.

De stichting geeft ook voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders/verzorgers en hulpverlenende instanties en verstrekt eventueel aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leergeldwestfriesland.nl

Reductieregeling algemene vrijwillige ouderbijdrage

Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage geldt een reductieregeling. Deze reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van het totaalbedrag. 

Kwijtschelding

Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van de schoolfactuur, inclusief de algemen vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zich wenden tot de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, de uitspraak van de Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met de Stichting Leergeld: Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB  Hoorn. De Stichting is  telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer  06 – 38 92 08 86.

U kunt ook een mail sturen aan: info@leergeldwestfriesland.nl
Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de Stichting.

Ondersteuning door de gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod onder de titel ‘Hulp bij een laag inkomen’. Hierin kunt u lezen welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.