Financiën

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. 

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën verwijzen wij graag naar de Tabor website. Hieronder een toelichting op de schoolkosten.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022-2023 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 70,-- per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de cultuurkaart, buitenles activiteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders in de medezeggenschapsorganen. Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage, waar dat mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen website een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. 

Bekijk de specificatie van algemene ouderbijdrage en graag delen we ook de regeling 'vrijwillige ouderbijdrage

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt, zijn naast de vrijwillige ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. De zogeheten categorie 2 kosten zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Het betreft hier de kosten van persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, denk aan sportkleding, praktijk kleding, rekenmachine enzovoort. Indien ouders /verzorgers deze materialen zelf rechtstreeks bij een bedrijf bestellen, dan staan ze uiteraard niet op de factuur die u van het Tabor College ontvangt. 

Daarnaast kunnen op de factuur die u van de school krijgt, categorie 4 kosten vermeld staan. Het gaat hierbij om kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school. Denk aan excursies, introductiekamp, tweetalig onderwijs e.d. We realiseren ons dat de bijdrage voor deze kosten niet verplicht is. Daarom waarderen wij het des te meer als u ons toch steunt zodat wij deze activiteiten voor alle leerlingen kunnen blijven organiseren. 

Bekijk het overzicht schoolkosten 2022-2023.

Toelichting extra ouderbijdrage tweetalig onderwijs
De school vraagt naast de normale vrijwillige ouderbijdrage een extra bijdrage voor tweetalig havo en tweetalig vwo. Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de culturele activiteiten, excursies, examens en het internationale uitwisselingsprogramma.  Dat bedrag verschilt per jaarlaag en is afhankelijk van de activiteiten in het betreffende jaar. Jaarlijks wordt een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de ouderlaag TTO besproken. In de bovenbouw zijn de kosten hoger dan in de onderbouw. Het kan verstandig zijn om voor de bovenbouw te sparen. Bekijk hier het overzicht en de toelichting

Toelichting extra ouderbijdrage gymnasium
Ook voor deelname aan het gymnasium wordt een een aanvullende ouderbijdrage gevraagd. Hiermee worden o.a. tijdens het schooljaar allerlei interessante, specifiek op het gymnasium gerichte activiteiten georganiseerd.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.