Aanmelden op Werenfridus

Aanmelden op Werenfridus

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in het schooljaar 2020-2021? Gebruik dan onderstaand aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook op te vragen op onze schoollocatie.

Aanmeldingsformulier Werenfridus leerjaar 1 (pdf)

Let op! Het is belangrijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 13 maart 2020, om 16.00 uur bij ons binnen is. 

Het aanmeldformulier moet worden ondertekend en ingeleverd op onze locatie. Dit kan door deze:

 1. Persoonlijk af te geven
 2. Per post op te sturen
 3. Per e-mail: wf-aanmelden@tabor.nl (graag mét handtekening, inscannen en dan mailen)

Bezoekadres:
De Keyzerstraat 1
1624 BX Hoorn

Postadres:
Postbus 1044
1620 KA Hoorn

Hulp nodig bij het invullen? 
U bent welkom op onze locatie op:
11 maart, 14.30 - 18.00 uur
12 maart, 14.30 - 18.00 uur
13 maart, 12.00 - 16.00 uur

Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie over het aanmelden of nog aanmelden voor het lopende schooljaar, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nelissen, afdelingscoördinator van de brugklassen. Via onze administratie kunt u haar telefonisch bereiken op telefoonnummer 0229 - 285 828. 

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger 

Aanmeldingsformulier Werenfridus leerjaar 2 en hoger (pdf)

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College). De VO-school mag wel hoger plaatsen als bijvoorbeeld de klassenverdeling dit vraagt maar niet lager. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van de ouder(s) /verzorger(s) indien de VO-school hiermee instemt.

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Overstappen van 4 mavo naar 4 havo
Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving die met ingang van het nieuw schooljaar van kracht is, zijn er op de Tabor scholen en dus ook op Werenfridus geen aanvullende eisen meer voor de overstap van 4 mavo naar 4 havo.
Het behalen van een vmbo-TL diploma is voldoende om te worden toegelaten tot 4 havo. Wel worden er eisen gesteld aan de te kiezen vakken.
Mocht je willen aanmelden bij ons op school of nog vragen hebben over de mogelijkheden dan kun je contact opnemen met onze decaan havo dhr. Smeets, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan havo.

Overstappen van 5 havo naar 5 vwo
Net als bij de overstap van 4 mavo naar 4 havo is het behalen van een havo diploma voldoende om toegelaten te worden tot 5 vwo.
Wel kunnen ook hier voorwaarden worden gesteld aan de te kiezen vakken. 
Mocht je willen aanmelden bij ons op school of nog vragen hebben over de mogelijkheden dan kun je contact opnemen met onze decaan vwo dhr. B. Boots, om de aanvullende eisen te bespreken. Mail direct met de decaan vwo.

Kiezen van extra vakken in de bovenbouw
Op Werenfridus kies je in de bovenbouw in het vrije deel standaard één of twee vakken. Beide vakken worden, tenzij dat problemen oplevert, in het rooster gezet. Het is mogelijk dat je vindt dat je eigenlijk wel meer vakken aan zou kunnen of zelfs versneld examen zou kunnen doen. In dat geval is het Honours Programme misschien iets voor jou. Als je daaraan deelneemt dan kun je drie of meer vakken in het vrije deel volgen. Deze extra vakken proberen we na de zomervakantie in overleg met jou in het rooster in te passen.

Aan het deelnemen aan het Honours Programme worden verschillende eisen gesteld. Je cijfers zijn gemiddeld minimaal een 7,5 en je hebt maximaal 1 onvoldoende. Of je hebt een officiële registratie als hoogbegaafde leerling. Verder kijken we naar je motivatie, je flexibiliteit en je organiserend vermogen.

Soorten brugklas
In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende brugklassen zowel regulier als Nederlandstalig:

 • havo
 • havo/vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Toelatingseisen
Het advies van de groep 8-leerkracht geldt als norm voor de toelating. Voor Werenfridus is dat dus minimaal een havo-advies. Naar overige testen en toetsen wordt niet gekeken voor de toelating bij ons op school.

 • havo-klas → havo-advies
 • havo/vwo-klas → havo-advies, havo/vwo-advies, vwo-advies
 • atheneum-klas → vwo-advies
 • gymnasium-klas → vwo-advies
Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.