Ouders en medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Samenstelling: Medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de drie scholen
Benoeming: Rechtstreeks door en uit ouder(s)/verzorger(s)
Rol: Advies en goedkeuring ten opzicht van het bestuur Tabor
Wettelijk kader: WVO 2020 Wet medezeggenschap op scholen
Statuten: Geen bepalingen
Reglement: Medezeggenschapsregelement (meest recent voor periode 20171-2020)
Aandachtsgebieden: School overkoepelende zaken

Locatieraad (LR)

Samenstelling: Medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Werenfridus
Benoeming Rechtstreeks door en uit ouders
Rol:      Advies en goedkeuring ten opzichte van schoolleiding
Wettelijk kader: WVO 2020 Wet medezeggenschap op scholen
Statuten Geen bepalingen
Reglement Medezeggenschapsreglement (meest recent voor periode 2017-2020)
Aandachtsgebieden: School specifieke zaken

Ouderraad

Samenstelling: Ouder(s)/verzorger(s)/ Werenfridus
Toelating: Door ouderraad op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)
Rol: Het verzamelen, ordenen en structureren van ideeën en wensen van ouder(s)/verzorger(s), het onder de aandacht brengen hiervan bij de oudervertegenwoordiging in de GMR, LR en bij de schoolleiding, ondersteuning van GMR en LR, alsmede door de schoolleiding geïnitieerde activiteiten, het initiëren van activiteiten om een bijdrage te leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen, informatievoorziening ouders
Wettelijk kader: Geen
Statuten:  Geen
Aandachtsgebieden: Alle school gerelateerde zaken die de ouder(s)/verzorger(s) van Werenfridus van belang achten. 

 Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.