Medezeggenschap

Medezeggenschap

Leerling en ouderparticipatie
Het is belangrijk dat leerlingen en ouders actief betrokken zijn bij de school. Wij hebben een leerlingenraad, ouderraad, locatieraad en medezeggenschapsraad en houden diverse klankbordgesprekken door het jaar heen. Het is onze ambitie om ouders en leerlingen meer te betrekken bij de ontwikkeling van de school en het maken keuzes op gebied van onderwijs en personeel.

Ouderlagen
Voor de school zijn de opvattingen van ouder(s)/verzorger(s) belangrijk. Betrokkenheid van hen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de school. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waarbij ouder(s)/verzorger(s) bijeen kunnen komen. Deze avonden zijn bedoeld om feedback te vragen aan ouders over de gang van zaken en ontwikkelingen op school. Soms organiseren wij ook thema-avonden of masterclasses.

Ouderraad
De directie is vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de ouderraad. Per schooljaar zijn er ongeveer zes vergaderingen. De ouderraad wordt over uiteenlopende zaken door de schoolleiding geïnformeerd en naar hun mening gevraagd. Het fotojaarboek dat onze eindexamenleerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan meekrijgen wordt kado gedaan door de ouderraad. 

We streven ernaar dat ouders uit de ouderraad worden gekozen als lid van voor de locatieraad en/of medezeggenschapsraad. 

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen van de ouderraad, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen: wf-ouderraad@tabor.nl

Locatieraad 
De locatieraad concentreert zich op zaken die zich afspelen op Werenfridus. In de locatieraad zijn personeelsleden, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd. Je kunt de Locatieraad zien als de medezeggenschap van de school. 

Samen behartigen wij de belangen van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel. De LR heeft vaak een adviserende rol, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. De LR kan gevraagd en ongevraagd spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aan gaan. Belangrijke plannen van de directie behoeven instemming van de LR. Bij andere zaken heeft de raad recht op advies. In principe blijft elk lid drie jaar in de LR, daarna kan het LR-lid zich ofwel opnieuw herkiesbaar stellen, of aftreden. Als er iemand aftreedt, zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden

De LR is bereikbaar via wf-locatieraad@tabor.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van het Tabor College. De raad oefent medezeggenschap uit over (voorgenomen) beleid welke geldt voor meerdere locaties binnen het Tabor College. De medezeggenschapsraad wordt samengesteld uit personeelsleden, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 

De MR is per e-mail bereikbaar via mr@tabor.nl.

Voor meer informatie klik hier.

 

 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.