Onderwijsdoelen

Tot 2025 vormen de onderwijsvisie en de onderwijsdoelen het kader voor het onderwijs op Werenfridus. Dit kader komt terug in de lesactiviteiten en de wijze waarop wij leerlingen ondersteunen bij het leren.

De onderwijsvisie legt in tien doelen uit dat onze leerlingen

 • de school verlaten met een passend diploma;
 • actief verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces;
 • de gestelde leerdoelen behalen;
 • fouten durven te maken en daarvan kunnen leren;
 • kunnen reflecteren en via reflectie hun gedrag aanpassen;
 • de ruimte krijgen die zij nodig hebben voor hun ontwikkeling;
 • respect tonen naar anderen en hun afspraken nakomen;
  leren zich te verhouden tot hun omgeving,
 • de gemeenschap en de wereld;
 • kansen zien en deze benutten;
 • zichzelf kennen en hun competenties kunnen benoemen


Formatief handelen in de les
Leren gaat niet zonder evaluatie. Formatief evalueren maakt het leerproces zichtbaar en effectief door het cyclische proces van feedup, feedback en feedforward. Docenten en leerlingen hebben de leerdoelen helder voor ogen, waarbij het duidelijk is waar leerlingen in hun leerproces staan en hoe zij de leerdoelen kunnen bereiken. 

Coaching
Wij willen leerlingen graag beter begeleiden in hun leerproces. Dit lukt goed wanneer docenten of mentoren dit op een coachende manier doen. Zo kunnen leerlingen stap voor stap verantwoordelijkheid nemen voor hun ei- gen leerproces. Ze leren de gevolgen van hun gedrag zien en krijgen zicht op hun werkhouding en inzet. Lukt iets niet, dan weten ze ook om op tijd bij de juiste persoon om hulp te vragen. Ook hebben docenten als coach veel aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies.

Mentoren voeren gemiddeld tweewekelijks individuele coachingsgesprekken, waarbij de leerling zelf nieuwe leerdoelen formuleert en beschrijft wat er nodig is om die te bereiken met behulp van een logboek. En samen met de mentor bereidt de leerling het driehoeks- gesprek met ouders voor, waarbij de regie in handen van de leerling ligt.

Ambitie
In 2022 vormt het flexibele rooster de basis van ons onderwijs. Naast centraal georgani- seerde en verplichte lesmomenten staan in een rooster ook keuzewerktijd momenten. Dan kunnen leerlingen werken aan verdieping, coaching, studie, extra instructie, verwerking van de lesstof, ondersteuning en extra vak- ken. De mentoren en coaches ondersteunen de leerling bij het maken van de juiste keuzes. Leerlingen zijn in principe op school van 8.30 tot 16.00 uur; daarna is het ’luw’ qua thuis- werk. In de onderbouw zijn er vakinhoudelijke lessen en wordt de lesstof ook aangeboden in vakoverstijgende projecten. Zo geven we meer betekenis aan het onderwijs en ontstaat er een bredere, rijkere context. In de bovenbouw wordt de lesstof verwerkt in afzonderlijke vaklessen, ter voorbereiding op het examen.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.